Thi thiên 142:5

Thi thiên 142:5 BPT

Chúa ôi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Tôi thưa, “Ngài là nơi bảo vệ tôi. Ngài là niềm mong ước tôi trên đời nầy.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ