Thi thiên 142:2

Thi thiên 142:2 BPT

Tôi trút đổ tâm tư tôi cùng Ngài; Tôi trình bày cùng Chúa nỗi sầu khổ của tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ