Thi thiên 142:1

Thi thiên 142:1 BPT

Tôi kêu xin cùng Chúa; Tôi nài xin Chúa thương xót.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ