Thi thiên 141:10

Thi thiên 141:10 BPT

Nguyện kẻ ác mắc vào lưới chúng nó đã giăng, Nhưng nguyện tôi đi qua vô sự.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ