Thi thiên 140:8

Thi thiên 140:8 BPT

Lạy Chúa, xin đừng ban cho kẻ ác điều chúng ao ước. Xin đừng để các mưu mô chúng thành tựu, Nếu không chúng sẽ đâm ra tự phụ. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ