Thi thiên 140:7

Thi thiên 140:7 BPT

Lạy Chúa là Thượng Đế, Đấng Cứu Chuộc mạnh mẽ của tôi, Ngài gìn giữ tôi trong chiến trận.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ