Thi thiên 140:6

Thi thiên 140:6 BPT

Tôi thưa cùng Chúa, “Ngài là Chúa tôi.” Lạy Chúa, xin nghe tiếng kêu cứu của tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ