Thi thiên 140:3

Thi thiên 140:3 BPT

Lưỡi chúng chích như rắn; lời nói chúng như nọc rắn. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ