Thi thiên 140:2

Thi thiên 140:2 BPT

là những kẻ lập mưu ác, lúc nào cũng gây hấn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ