Thi thiên 140:11

Thi thiên 140:11 BPT

Xin đừng để kẻ gian dối thành công. Nguyện tai họa theo đuổi chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ