Thi thiên 140:10

Thi thiên 140:10 BPT

Nguyện than lửa rơi trên đầu chúng. Xin hãy ném chúng vào lửa hay vào hố không lối thoát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ