Thi thiên 140:1

Thi thiên 140:1 BPT

Chúa ôi, xin giải cứu tôi khỏi kẻ ác; bảo bọc tôi khỏi người hung bạo
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ