Thi thiên 113:6

Thi thiên 113:6 BPT

Đấng nhìn xuống các từng trời và đất.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ