Thi thiên 113:5

Thi thiên 113:5 BPT

Không ai giống như Chúa là Thượng Đế chúng ta, Đấng cai trị từ thiên đàng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ