Thi thiên 113:2

Thi thiên 113:2 BPT

Danh Chúa đáng được tán tụng từ nay cho đến mãi mãi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ