Thi thiên 113:1

Thi thiên 113:1 BPT

Hãy ca ngợi Chúa! Hỡi các tôi tớ CHÚA, hãy ca ngợi danh Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ