Châm ngôn 25:11

Châm ngôn 25:11 BPT

Lời nói phải lúc giống như trái táo vàng nằm trong chén bạc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ