Châm ngôn 23:30

Châm ngôn 23:30 BPT

Đó là những kẻ khề khà bên rượu, những kẻ nếm các thứ rượu pha.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ