Châm ngôn 23:14

Châm ngôn 23:14 BPT

Khi trị nó bằng roi vọt là con cứu nó khỏi chết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ