Phi-líp 3:16

Phi-líp 3:16 BPT

Nhưng chúng ta hãy tiếp tục theo đuổi chân lý mà chúng ta đã nhận.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ