Mác 8:29

Mác 8:29 BPT

Nhưng Chúa Giê-xu hỏi, “Còn các con nói ta là ai?” Phia-rơ đáp, “Thầy là Đấng Cứu Thế.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 8:29