Lu-ca 23:9

Lu-ca 23:9 BPT

Hê-rốt hỏi Ngài nhiều câu nhưng Chúa Giê-xu không trả lời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnLu-ca 23:9