Lê-vi 22:11

Lê-vi 22:11 BPT

Nhưng nếu thầy tế lễ bỏ tiền ra mua người nô lệ thì người nô lệ đó được phép ăn các của lễ thánh; các nô lệ sinh ra trong nhà thầy tế lễ cũng được phép ăn thức ăn đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ