Giô-suê 16:10

Giô-suê 16:10 BPT

Người Ép-ra-im không đánh đuổi được dân Ca-na-an ra khỏi vùng Ghê-xe, nên đến nay dân Ca-na-an vẫn sống chung với dân Ép-ra-im, nhưng phải làm tôi mọi cho họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ