Giô-suê 1:16

Giô-suê 1:16 BPT

Dân chúng đáp với Giô-suê, “Những gì ông dặn bảo, chúng tôi sẽ tuân theo. Nơi nào ông sai đi, chúng tôi sẽ đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ