Giô-suê 1:12

Giô-suê 1:12 BPT

Rồi Giô-suê bảo người Ru-bên, người Gát và chi tộc Ma-na-xe miền đông rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ