Giô-suê 1:10

Giô-suê 1:10 BPT

Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp chỉ huy dân chúng như sau
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ