Giô-na 1:7

Giô-na 1:7 BPT

Họ bảo nhau, “Chúng ta hãy bắt thăm xem ai mang tai họa nầy đến cho chúng ta.” Sau khi họ bắt thăm thì thăm trúng Giô-na.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ