Gióp 28:9

Gióp 28:9 BPT

Thợ mỏ đập đá lửa, và đào nơi chân núi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ