Gióp 21:9

Gióp 21:9 BPT

Nhà cửa chúng an toàn không có gì phải sợ; Thượng Đế không trừng phạt chúng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ