Gióp 21:29

Gióp 21:29 BPT

Các anh có bao giờ hỏi các lữ khách chưa? Có khi nào nghe họ kể chuyện chưa?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ