Gióp 21:25

Gióp 21:25 BPT

Nhưng kẻ khác qua đời khi lòng cay đắng, không hề nếm biết hạnh phúc trên đời.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ