Gióp 21:16

Gióp 21:16 BPT

Sự thành công của kẻ ác không phải do chúng tạo ra. Sự suy nghĩ của chúng cũng khác tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ