Giăng 20:8

Giăng 20:8 BPT

Rồi môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:8