Giăng 20:6

Giăng 20:6 BPT

Xi-môn Phia-rơ đến sau, vào thẳng trong mộ, thấy vải liệm nằm đó
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:6