Giăng 20:4

Giăng 20:4 BPT

Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn nên đến mộ trước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:4