Giăng 20:3

Giăng 20:3 BPT

Nghe thế Phia-rơ và môn đệ kia vội vàng chạy đến mộ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:3