Giăng 20:28

Giăng 20:28 BPT

Thô-ma kêu lên, “Lạy Chúa và Thượng Đế của con!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:28