Giăng 20:22

Giăng 20:22 BPT

Nói xong Ngài hà hơi trên họ và nói, “Hãy nhận lãnh Thánh Linh.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:22