Giăng 20:21

Giăng 20:21 BPT

Ngài lại bảo, “Bình an cho các con! Cha đã sai ta ra sao thì ta cũng sai các con như thế.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:21