Giăng 20:16

Giăng 20:16 BPT

Chúa Giê-xu gọi, “Ma-ri!” Ma-ri quay người lại về hướng Ngài và kêu lên bằng tiếng Do-thái, “Ra-bô-ni!” (nghĩa là “Thầy.”)
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ