Giăng 20:14

Giăng 20:14 BPT

Nói xong, cô quay lại, thấy Chúa Giê-xu đang đứng đó nhưng không nhận ra Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ