Giăng 20:10

Giăng 20:10 BPT

Rồi hai người trở về nhà.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnGiăng 20:10