Giê-rê-mi 24:8

Giê-rê-mi 24:8 BPT

“CHÚA phán như sau: ‘Nhưng giống những trái vả hư, không ăn được, ta sẽ lập Xê-đê-kia làm vua Giu-đa, các quần thần, và những kẻ sống sót ở Giê-ru-sa-lem, và kể cả những kẻ sống ở Ai-cập nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ