Giê-rê-mi 24:7

Giê-rê-mi 24:7 BPT

Ta sẽ khiến chúng muốn biết rằng ta là CHÚA. Chúng sẽ làm dân ta, và ta sẽ làm Thượng Đế chúng vì chúng sẽ hết lòng trở lại cùng ta.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ