Giê-rê-mi 24:5

Giê-rê-mi 24:5 BPT

“CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en phán: ‘Chúng là những người tốt giống như những trái vả tốt nầy mà ta đã đuổi ra khỏi xứ và đày sang Ba-by-lôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ