Giê-rê-mi 24:4

Giê-rê-mi 24:4 BPT

Rồi CHÚA phán cùng tôi
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ