Giê-rê-mi 1:13

Giê-rê-mi 1:13 BPT

CHÚA lại phán cùng tôi lần nữa, “Ngươi thấy gì?” Tôi thưa, “Tôi thấy một nồi nước sôi, đổ tràn từ phía Bắc.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ