Quan án 7:7

Quan án 7:7 BPT

Sau đó CHÚA bảo Ghi-đê-ôn, “Qua ba trăm người liếm nước đó ta sẽ giải cứu ngươi và trao Mi-đi-an vào tay ngươi. Hãy cho mấy người kia đi về.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ