Quan án 7:6

Quan án 7:6 BPT

Có ba trăm người bụm nước trong tay đưa lên miệng, liếm nước như chó. Còn tất cả quì xuống uống nước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ